Termeni şi condiţii

 
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Asociația Academia de Advocacy este înregistrată la ANSPDCP cu numărul 19007/201.
Asociația Academia de Advocacy nu va monitoriza, dezvălui sau edita datele personale, în afara cazului în care acest lucru este cerut de lege sau este necesar pentru a se proteja și a-și apăra drepturile sau dacă acest lucru îi este explicit cerut de către utilizator.
Utilizatorul confirmă și este de acord că Asociația Acdemia de Advocacy nu își asumă responsabilitatea asupra corectitudinii datelor personale ale utilizatorului.
Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces și de intervenție asupra datelor. Modificarea datelor, precum și anularea contului d eutilizator se pot face din secțiunea Modifică a contului.
Utilizatorul confirmă că a luat la cunoștință prevederile Legii 544/2001, art.6 3c), conform cărora numele, prenumele, organizația (dacă este cazul) și semnătura acestuia vor fi înscrise în solicitările de informații în baza acestei legi, solicitări care vor fi transmise prin intremediul platformei online, doar de către utilizator. Neacordul acestuia privind aceste condiții, atrage imposibilitatea de a folosi secțiunea de transmitere de solicitări în baza Legii 544/2001
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Asociația Academia de Advocacy are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorul le furnizează. Scopul colectării datelor este, în funcție de utilizare:
  1. Numele și prenumele, precum și organizația reprezentată și semnătura (dacă este cazul), vor fi înscrise în solicitările în baza Legii 544/2001, conform art.6 3c), ale acestei legi, și automat făcute publice odata cu arhivarea publică a solicitărilor pe platforma online.
  2. Numele si prenumele, adresa de e–mail, organizația, localitatea de domiciliu, vor fi înregistrate în baza de date care va sta la baza generării statisticilor lunare geografice precum și la baza comunicării și notificărilor electronice între Asociația Academia de Advocacy/platforma online și utilizator.
 
MANDATAREA
În situația transmiterii de solicitări standard în baza Legii 544/2001, utilizatorul, alături de semnătura proprie, are opțiunea de a trimite solicitarea, împuternicind Asociația Academia de Advocacy de a o semna pentru acesta. Acordul privind aceste condiții atrag implict acordul asupra acestei opțiuni, care e exclusiv la alegerea utilizatorului. ATENTIE! Mandatarea este valabilă doar în cazul transmiterii de solicitări standard! Pentru solicitări personalizate, vă rugăm consultați secțiunea dedicată.
 
NORME DE ETICĂ și REGLEMENTĂRI
Folosirea de către utilizator a platformei online intră sub incidenta tuturor legilor și reglementărilor aplicabile la nivel local, național și internațional.
În cazul transmiterii solicitării standard, utilizatorul nu va folosi platforma online pentru a transmite prin intremediul secțiunii dedicate transmiterii de solicitări în baza Legii 544/2001, alte documente decât cererea standard pusă la dispoziție de Asociația Aacdemia de Advocacy. Deasemenea, utilizatorul nu va face abuz de această aplicație, înscriind în secțiunea de creare cont, altceva decât datele personale reale.
În cazul transmiterii de solicitări personalizate, utilizatorul nu va folosi platforma online pentru a solicita instituțiilor publice alte informații decât cele decât cele listate ca fiind publice.
 
Adminstratorii platformei online vor putea, în orice clipă să anuleze orice cont creat sau folosit abuziv, sau înafara scopurilor specificate, fără notificare prelabilă.
 
PROTECȚIA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE
Continuțul și designul www.implicare-l52.ro aparțin Asociației Academiei de Advocacy.
Utilizatorii nu pot utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele fără a deține o permisiune scrisă din partea Asociației Academiei de Advocacy.
Se permite copierea și tipărirea conținutul acestei platforme online doar pentru uz personal.
Nerespectarea acestor condiții va atrage în primul rând restricționarea accesului la www.implicare-l52.ro și, în unele cazuri, acționarea în justiție.
 
MODIFICAREA SECȚIUNILOR
Asociația Academia de Advocacy  își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe secțiunile platformei online cu sau fără notificarea utilizatorilor.